تولید

 تولید:

 برشکاری:

هر یک از اجزاء تشکیل دهنده یک قطعه پس از شناسایی به لحاظ ابعاد    ، ضخامت و ویژگی  های آن توسط ابزارهای متعدد و متناسب بریده و به قطعات کوچکتری تبدیل و در بخش جنبی این واحد لبه های هر یک از این اجزاء مطابق جزئیات و نقشه ها جهت اتصال به یکدیگر آماده میشوند    .

 مونتاژ:

قطعات بریده شده در واحدی دیگر بر اساس جزئیات مشخص شده در نقشه های کارگاهی به وسیله ادوات و ابزارهای ویژه نسبت به یکدیگر تثبیت شده و توسط جوش های بخیه (خال جوش) به یکدیگر متصل می  شوندکه در پایان این مرحله شکل ظاهری قطعه تکمیل میگردد.

 جوشکاری:

قطعات ترخیص شده از واحد مونتاژ به واحدهای جوشکاری منتقل شده و به روال مشخص شده در اسناد فنی منضم به پیمان Welding Procedure  System  به یکدیگر جوش میشوند.

 تمیزکاری:

در این مرحله قطعات به واحدهای متمم تولید منتقل شده و توسط کارکنان آموزش دیده و مجرب عملیات تکمیلی   شامل   اصــلاح جـوش    (welding    tack  ) سنگ زنی  (Grinding)  ،  تمیـزکــاری (cleaning ) بر روی تمام قطعات      انجام می شود       به    طوریکه قطعات ارسالی به ایستگاه رنگ آمیزی می بایست عاری ازهرگونه زغال و سرباره   جوش(slag) ،  شراره های پراکنده جوش(spater) ، قوس های ناقص و پراکنده (Arc Estrick)و تغییرشکل های تحت تاثیر تنش های حرارتی باشد  .

 سندبلاست:

قطعات تمیز شده این بار به واحد sand blast یا shot blast منتقل شده و طبق مشخصات فنی منضم به قرارداد با پاشیدن ماسه سیلیسی     یا ساچمه های آهنی  هرگونه آلایش چسبیده بر روی آهن و قابل زدودن از سطح آن پاک می شود    .

 رنگ:

قطعه تمیز شده در واحد sand blast   و یا    shot blast می بایست در اسرع وقت به کارگاه نقاشی منتقل شده و رنگ های مختلف به لحاظ بنیان شیمیایی و یا فام و برحسب ضخامت های تعریف شده برای فیلم خشک آن و در محیطی عاری از هرگونه گرد و غبار بر روی قطعه پاشیده شود  .

 حمل و نقل:

مرحله نهايي ساخت شامل بسته بندي قطعات رنگ شده مي باشدكه با استفاده ازپرسنل مجرب اين مقوله انجام گرفته تا در اثر حمل ونقل به رنگ قطعات وهمچنين خود قطعات  آسيبي وارد نيايدكه درنهايت منجر به ايجادعدم انطباق ابعادي ياشكست در يكي از قطعات گردد وهمچنين قراردادن مواد محافظ رنگ دربين قطعات مانع از ازبين رفتن رنگ درحين ارسال مي گردد، لذا با چيدمان مناسب قطعات رنگ شده دركنارهم و به حداكثر رساندن ظرفيت بارهاي ارسالي به مقصد نيز درميزان هزينه ارسال صرفه جويي ميگردد.

 نصب:

بارهاي ارسال شده به محل پروژه طبق پلانها و نماهاي تاييد شده توسط پرسنل مجرب نصاب شروع به نصب مي گردد.