کنترل کیفیت

 واحد کنترل کیفیت:

 کنترل کیفیت

شرکت سازه پیکر در جهت ارتقاء کیفیت سازه های تولیدی خود مطابق آیین نامه های استاندارد ها، از یک سیستم جامع کنترل کیفی برخوردار می باشد که شامل موارد زیر می گردد:

بازرسی مواد اولیه

بررسی آنالیز شیمیایی مواد اولیه(شامل ورقها و مقاطع استاندارد).

بازرسی چشمی (Visual Test).

بازرسی مواد مصرفی جوشکاری (الکترود، سیم جوش، و پودر).

کنترل عملکرد و کالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات

کنترل گواهی کالیبراسیون مطابق مشخصات فنی دستگاهها و یا تجهیزات.

بررسی وضعیت کالیبراسیون (کنترل پارامتر های مربوطه از قبیل آمپر ، ولتاژ ، سرعت تغذیه سیم، و …) دستگاه ها و تجهیزات.

بازرسی دوره ای دستگاه های برش (برش گرم و سرد).

آزمون صلاحیت پرسنل جوشکاری و مونتاژ

بر اساس دستورالعملهای جوشکاری(WPS) مربوطه و همچنین دستورالعمل های تولید، کلیه پرسنل جوشکاری و مونتاژ از لحاظ صلاحیت اجرایی مورد بررسی قرار می گیرند.

 بازرسی های حین ساخت و نصب

کنترل برش کاری ها.

کنترل آماده سازی اتصالات.

کنترل ابعادی قطعات پس از مونتاژ اولیه

کنترل کلیه پارامتر های جوشکاری در حین اجرای فرایند مطابق WPS مربوطه.

 کنترل ابعادی نهایی پس از اتمام جوشکاری شامل: کنترل ابعاد نهایی ،کنترل پیچیدگی، کمانش، و

 آزمونهای غیر مخرب (NDT)

انجام بازرسی چشمی (Visual Test) بر روی کلیه جوشها توسط بازرس سطح دو (Level II)آزمونهای غیر مخرب مطابق دستورالعملهای مربوطه و استاندارد (AWS D1.1).

انجام آزمایش مایع نافذ (Liquid Penetrant Test) یا PT و آزمایش ذرات مغناطسیی (Magnetic Particle Test) یا MT بر روی درصد مشخصی از جوشها توسط بازرس سطح دو (Level II) آزمونهای غیر مخرب مطابق دستورالعملهای مربوطه و استاندارد (AWS D1.1).

انجام آزمایش امواج مافوق صوت (Ultrasonic Test) بر روی درصد مشخصی از جوشهای نفوذی توسط بازرس سطح دو (Level II)آزمونهای غیر مخرب مطابق دستورالعملهای مربوطه

تهیه مستندات و مدارک فنی

تهیه WPS,PQR و انجام تستهای NDT

گزارش های بازرسی های روزانه در مراحل مختلف ساخت.

گزارش های تست های غیر مخرب (NDT).

گزارش های کنترل ابعادی در مراحل مختلف مونتاژ.

گزارش بازرسی های رنگ و پوشش.

تهیه مجوز خروج قطعات.

کنترل بسته بندی و بارگیری قطعات

کنترل اجرای صحیح بسته بندی و بارگیری قطعات به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سطوح رنگ شده و ملحقات مونتاژ شده بر روی قطعات و همچنین جایگیری مناسب قطعات.