تدارکات و بازرگانی

40000000000

 تدارکات و بازرگانی:

    ورق و مقاطع فولادی مورد مصرف از شرکت های داخلی همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان ، فولاد کاویان تامین می شود و    پس از حصول اطمینان از صرفه و صلاح کارفرما خریداری و مستندات کیفی آن نیز در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

 پیچ، مهره و رنگ مورد نیاز طبق ویژگی های مشخص شده در اسناد منضم به قرارداد از منابع معتبر داخلی و با رعایت اصل خدشه ناپذیر حفظ صرفه و صلاح کارفرما خریداری می شود. این فعالیت ها همواره تحت نظارت واحد کنترل کیفی کارخانه بوده و مستندات آن نیز جهت بهره برداری در اختیار کارفرما قرار می گیرد.