فنی و مهندسی

 واحد مهندسی و نقشه کشی ((Shop Drawing)):

 در آغاز امر نقشه های طرح در دفتر مدیریت مهندسی به دقت بررسی و متخصصین با استفاده از پیشرفته ترین نرم    افزارهای موجود نقشه ها را تهیه و مصوبات کارفرما را اخذ می کنند و همزمان با این اقدام برنامه زمانبندی طرح تدوین    ، احـجـام و اوزان مواد مورد نیاز از هر قســم و قبیل برآورد و استانداردها و روش های اجرایی تدوین و دستورات لازم جهت تامین اقلام مورد نیاز نیز وفق برنامه زمانبندی صادر می  شود    . سپس کلیه نقشه ها و مدارک بررسی و در صورت وجود اشکال آنها به کارفرما اعلام میشود و در غیر اینصورت بعد از مدلسازی سازه اقدام به تهیه نقشه های شاپ آن می گردد. رعایت اصول بهینه طراحی و برطرف نمودن نواقص ومشکلات سازه ازقبیل جزئیات اتصالات و مشکلات حین نصب باعث تسریع و تسهیل درروندساخت و نصب سازه می گردد که کلیه این امور توسط واحد فنی طی روند تهیه نقشه های ساخت دیده شده و به تولید ارائه می‌گردد.

 نرم افزارها مورد استفاده:

Purpose

Software

No.

Structural Design And Shop Drawing Software

Tekla Structure(X steel)

1

Structural Design Software

Etabs

2

Shop Drawing Software

Auto Cad

3

Architectural And Structural Design Software

Mechanical Desktop

4

Project Control System

MS Project

5

Architectural And Structural Design Software

Catia

6